LIETUVOS VYNUOGININKŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

 1. Bendrosios nuostatos

Lietuvos vynuogininkų Asociacija (toliau – „Asociacija“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra Asociacija.

 1. Asociacijos buveinės adresas: Vytauto g. 19, 21105 Trakai.
 2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir įstatais.
 3. Asociacijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
 4. Asociacija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams, juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
 5. Dokumentai ir kita informacija apie Asociacijos veiklą nariams turi būti lengvai prieinama ir pateikiama nedelsiant, Asociacijos nariui pareikalavus.
 6. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti Asociacijos buveinėje. Esant reikalui ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.
 7. Asociacija įsteigiama neribotam laikotarpiui.
 1. Asociacijos tikslai ir veikla

8.Asociacijos tikslai yra:

8.1. skatinti Lietuvos žmones pažinti gimtojo krašto tradicinę kultūrą, ugdyti pagarbą lietuvių etninėms tradicijoms ir poreikį jas tęsti.

8.2. atgaivinti senąsias vynuogininkystės tradicijas.

8.3. suvienyti Lietuvos vynuogininkus, dalintis patirtimi bei naujovėmis vynuogininkystės srityje.

8.4. populiarinti vynuogių auginimą Lietuvoje;

8.5. populiarinti vyno bei midaus gamybą ir kelti vartojimo kultūrą.

8.6. bendradarbiauti su tarptautinėmis vynuogininkų, vyndarių organizacijomis;

8.7. skatinti kraštiečius įžvelgti Lietuvos etnines kultūros unikalumą, autentiškumą ir jos pagrindu ugdyti estetinę kultūrą;

8.8. koordinuoti savo narių veiklą;

8.9. atstovauti narių interesams ir juos ginti.

8.10. Asociacija įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kita nedraudžiama ūkine-komercine veikla, neprieštaraujančia jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, kitokia jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

8.11. Šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti Asociacija nustatyta tvarka turi teisę:

– raštu, žodžiu ir kitais būdais skleisti informaciją apie veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus ir uždavinius;

-organizuoti mitingus, susirinkimus, demonstracijas, eitynes ir kitokius taikius masinius, sporto ir kultūrinius renginius;

-pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudotis juo;

-samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;

-gauti paramą ar kitokio turto iš paramos teikėjų, fizinių ar juridinių asmenų pagal visuomenei naudingų tikslų bei Asociacijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui;

-steigti įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

-kurti struktūrinius padalinius;

-steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;

-įstoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems įstatymams bei norminiams aktams.

8.12.Asociacijos veiklos objektas:

8.12.1. Vynuogių auginimas (012100);

8.12.2. Sėklavaisių ir kaulavaisių auginimas (012400);

8.12.3. Kitų vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisių auginimas (012500);

8.12.4. Kitų daugiamečių augalų auginimas (012900);

8.12.5. Augalų dauginimas (013000);

8.12.6. Mišrusis žemės ūkis (015000);

8.12.7.  Augalininkystei būdingų paslaugų veikla  (016100);

8.12.8.  Laukinių nemedieninių produktų rinkimas (023000);

8.12.9.  Durpių gavyba  (089200);

8.12.10.  Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (103200);

8.12.11.  Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas (103900);

8.12.12.  Spirito distiliavimas, rektifikavimas ir maišymas (110100);

8.12.13.  Vynuogių vyno gamyba (110200);

8.12.14.  Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba (110300);

8.12.15.  Alaus gamyba (110500);

8.12.16.    Nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba   (110700);

8.12.17.  Statybvietės paruošimas (431200);

8.12.18.  Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba (462200);

8.12.19.  Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba (463100);

8.12.20.  Gėrimų didmeninė prekyba (463400);

8.12.21.    Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (471100);

8.12.22.  Maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse    (478100);

8.12.23.  Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla  (551000);

8.12.24.  Poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla (552000);

8.12.25.  Poilsinių transporto priemonių, priekabų aikštelių ir stovyklaviečių veikla (553000);

8.12.26.  Kita apgyvendinimo veikla (559000);

8.12.27.  Restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla (561000);

8.12.28.  Gėrimų pardavimo vartoti vietoje veikla 563000);

8.12.29.  Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas (681000);

8.12.30.  Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (682000);

8.12.31.  Nekilnojamojo turto agentūrų veikla (683100);

8.12.32.  Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla (702200);

8.12.33.  Ekskursijų organizatorių veikla (791200);

8.12.34.  Kitų išankstinio užsakymo ir susijusių paslaugų veikla (799000);

8.12.35.  Kraštovaizdžio tvarkymas (813000);

8.12.36.  Kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla (932900);

8.12.37.  Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla (970000).

III. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

9.1. Asociacijos nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys pateikę prašymą Valdybai, gavę jos pritarimą ir sumokėję stojamąjį mokestį. Pilnateisiu asociacijos nariu tampa po 1 mėnesio, skaičiuojant nuo stojamojo mokesčio sumokėjimo datos.

9.2. Asociacijos narys moka stojamąjį mokestį ir kitus mokesčius, kuriuos nustato visuotinis Asociacijos susirinkimas.

9.2. Asociacijos nariai privalo laikytis ir vadovautis Asociacijos įstatais.

9.3. Visi Asociacijos nariai turi lygias teises, gali dalyvauti visose Asociacijos veiklos srityse.

9.4. Asociacijos narys turi teisę naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis.

9.5. Asociacijos narys turi teisę gauti informaciją apie Asociacijos veiklą.

9.6. Asociacijos narys turi teisę naudotis Asociacijos sukaupta informacija.

9.8. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos pateikęs prašymą, kurį Valdyba svarsto ne vėliau kaip 1 mėnesi po prašymo gavimo. Asociacijos narys gali bet kada išstoti iš Asociacijos pateikęs Valdybai prašymą išbraukti jį iš LVA narių sąrašo. Valdyba per mėnesį privalo šį prašymą įvykdyti.

Tokiu atveju, stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negražinami.

9.9.  Asociacijos narys, Valdybos sprendimu šalinamas iš Asociacijos, surinktus 2/3 balsų daugumą, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį jam raštu pranešus apie pašalinimo priežastis, bei motyvus, jeigu:

9.9.1. nario veikla neatitinka Asociacijos tikslų ir uždavinių;

9.9.2. narys nevykdo Asociacijai prisiimtų įsipareigojimų;

9.9.3. per einamuosius metus nesumoka nario mokesčio;

9.9.4. narys nesilaiko Asociacijos valdymo organų priimtų nutarimų.

9.9.5. narys nesilaiko Asociacijos garbės kodekso.

9.10. Kiekvienas narys privalo laikytis Garbės kodekso, Asociacijai prisiimtų įsipareigojimų, Valdybos ar Visuotinio narių susirinkimo priimtų nutarimų.

 1.  Asociacijos valdymas
 1. Asociacijos valdymo organai:

10.1. Aukščiausias Asociacijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas.

10.2. Susirinkimų skaičius ir periodiškumas neribojamas, tačiau jie turi vykti ne rečiau kaip  vieną kartą per metus.

10.3. Apie šaukiamą visuotinį susirinkimą Prezidentas, Valdyba arba  prezidento įgaliotas asmuo privalo asociacijos nariams paskelbti ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki susirinkimo, elektroniniu paštu ir viešai prieinamoje informacinėje erdvėje arba Asociacijos interneto svetainėje. Pranešime turi būtin nurodyta susirinkimo vieta, data, laikas, susirinkimo darbotvarkės projektas.

10.4. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Asociacijos narių.

10.5. Neįvykus Asociacijos visuotiniam susirinkimui, sekantis kviečiamas 30 dienų laikotarpyje ir jo sprendimai yra teisėti nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus. Pakartotinis susirinkimas vykdomas pagal pirminio visuotinio susirinkimo darbotvarkę.

10.6. Susirinkimo kompetencijoje yra:

-keisti ir papildyti Asociacijos įstatus;

-numatyti asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;

-nustatyti kolegialių valdymo organų formavimo tvarką, rinkti jų narius ir juos atšaukti;

-nustatyti Asociacijos narių įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

-rinkti revizorių ir išklausyti jo ataskaitas;

-steigti Asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, reorganizuoti ar likviduoti Asociaciją.

10.7. Asociacijos visuotinis susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus tuos atvejus, kai Asociacija reorganizuojama ar likviduojama, keičiami ar papildomi Asociacijos įstatai, nusprendžiama steigti Asociacijai priklausančias įmones, visuomenės informavimo priemones, tada nutarimai priimami 2/3 dalyvaujančių susirinkime atstovų balsų. Asociacijos susirinkimo kompetencijos klausimais, nereikalaujančiais 2/3 balsų daugumos, sprendimai gali būti priimami ir nuotoliniu balsavimu, kurio tvarką tvirtina Valdyba.

10.8. Tarp visuotinių susirinkimų Asociacijos veiklai vadovauja Valdyba, kurią sudaro 5  (penki) nariai.

10.9. Valdyba išrenkama trejų metu laikotarpiui visuotinio Asociacijos nariu susirinkimo metu.

10.10. Valdyba renkasi ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius.

10.11. Valdybą kviečia Asociacijos Prezidentas.

10.12. Valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas.

10.13. Asociacijos Valdybos kompetencijoje yra:

– parengti Asociacijos veiklos strategiją ir taktiką;

– siūlyti visuotiniam Asociacijos susirinkimui įstatų papildymus ir pakeitimus;

– sudaryti ir tvirtinti pajamų – išlaidų sąmatas;

– tvirtinti naujų narių priėmimą, bei esamų narių šalinimą, sprendžia ginčytinus klausimus dėl narystės Asociacijoje;

– įgyvendina Visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus;

– Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami, o protokolas išsiųstas visiems asociacijos nariams elektroniniu paštu per 14 kalendorinių dienų. Protokole nurodomi dalyvaujantys asmenys ir priimti nutarimai.

10.14. Asociacijos Prezidentas renkamas trejų metų laikotarpiui visuotinio Asociacijos narių susirinkimo metu.

10.15. Asociacijos Prezidento kompetencijoje yra:

– kviesti ir rengti Valdybos posėdžius;

-atstovauti Asociaciją valstybinėse ir nevyriausybinėse įstaigose, įmonėse, organizacijose Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;

– atstovauti Asociaciją teisme, arbitraže bei kitose institucijose;

– pasirašyti einamuosius, buhalterinius ir kitokius dokumentus;

– atidaryti, tvarkyti ir uždaryti sąskaitas banko įstaigose;

– palaikyti ryšius su kitomis Asociacijomis Lietuvoje ir užsienyje;

– sudaryti darbo sutartis su Asociacijos darbuotojais; spręsti kitus Asociacijos kasdieninės veiklos klausimus.

– be įgaliojimo veikti Asociacijos vardu ir išduoti įgaliojimus vykdyti toms funkcijoms, kurios yra jo kompetencijoje;

– Asociacijos Prezidentas gali būti samdomas arba dirbti visuomeniniais pagrindais.

 1. Asociacijos lėšų ir pajamų šaltiniai, jų naudojimo ir kontrolės tvarka
 1. Asociacijos pajamų šaltinius sudaro:

– Asociacijos narių stojamieji ir nario mokesčiai;

– Asociacijos narių tiksliniai įnašai;

– valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;

– fizinių ir juridinių asmenų neat1ygintinai perduotos lėšos ir turtas;

– palikimai tenkantys Asociacijai;

– Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;

– kitos teisėtai gautos lėšos.

 1. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja visuotiniame narių susirinkime išrinktas Revizorius.
 2. Revizorius renkamas trejiems metams. Revizoriumi negali būti Asociacijos valdybos nariai.

13.1. Revizorius tikrina metinę finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinės-finansinės veiklos dokumentus.

13.2. Atlieka bet kokius Asociacijos patikrinimus, asociacijos narių susirinkimo ar valdybos pavedimus.

13.3. nedelsiant praneša Asociacijos valdybai, o taip pat narių susirinkimui apie visus patikrinimo metu nustatytus pažeidimus.

13.4. Asociacijos valdyba privalo Revizoriui pateikti visus jo reikalaujamus buhalterinius-finansinius dokumentus. Esant reikalui, revizorius gali pasitelkti ekspertus, kurių darbas apmokamas Asociacijos lėšomis pagal sutartis.

13.5. Revizorius įstatymų nustatyta tvarka atsako į už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

 1.  Asociacijos atsakomybė
 2. Asociacija atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu.
 3. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

VII.  Asociacijos pertvarkymas ir pabaiga

 1. Asociacijos veikla pasibaigia Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimu. Asociaciją likviduoti ar reorganizuoti galima, jeigu už šį sprendimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių, o taip pat Lietuvos Respublikos įstatymu numatytais) atvejais.
 2. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Asociaciją, gražinti pažymėjimą jį išdavusio registro tvarkytojui.
 3. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, naudojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, o nariams gali buti gražinami tik stojamieji įnašai.
 4. Asociacijos įstatai patvirtinti Asociacijos steigiamajame susirinkime 2020 vasario 15 d.

Asociacijos Prezidentas

Ramūnas Pilvelis